Politisk ukorrekt information om Danmark

Officielle oplysninger om Danmark er politisk korrekte. Det vil sige de er kun sande, når vi ser dem gennem de politisk korrekte briller. Sandhed mener vi bl.a. er det modsatte af løgn. Derfor er vi politisk ukorrekte.

onsdag, april 25, 2012

HVAD VED VI OM DE DATA OM INDVANDRERE OG DERES BØRN, DER SKULLE AFSPEJLE VIRKELIGHEDEN ?Danmark og multi-virkeligheden, hvordan det officielle billede af landets skæbnesvangre tilstand tegnes - Amsterdam har fremmedflertal nu, Bruxelles 30% og dermed 15-20 år mere for Belgien, Sverige i 2050, England 2050, Tyskland 2050 – det er 38 år.

Det er nærliggende at gå ud fra at Danmarks Statistik har kendskab til oprindelserne, hvorfra indvandrerne stammer, selvom vi ude i offentligheden ikke må få kendskab til de tilrejsendes og deres børns oprindelse i sin helhed. 'At være fra' er et ret tvetydigt udtryk. 

Du har givet bemærket at medierne konsekvent kalder alle der er født i Danmark for 'danske'. "De nye danskere" skal bare over grænsen, nå, nej, den er også væk. Hvis de er nået ind i de sammensluttede europæiske lande skal de blot videre nordpå, så bliver de 'nydanskere'.  

I den officielle danske definition har man sagt, at man skal være dansk statsborger og have mindst én forældre, der er dansk statsborger, som også er født i Danmark. Der er både et fødested og mindst én forældre, og dennes nationalitiet samt den pågældendes egen nationalitet. Sådan er det, men de laver det gradvist om, fordi de vil have fødestedskriteriet til at være enegældende og afskaffe forældretilknytningen, fjernet fra registreringen, som offentligheden skal have indsigt i. Jeg kan ikke tolke det anderledes. Vi har alle hørt om en dansk terrorist i Marokko. Det er mest til at le lidt af. Ja, ikke terroren.  

I disse DNA, nanoteknologiske tider vil en ændring til det rene fødestedskriterium skabe et gennemgribende roderi og ødelægge grundlaget for forskningen, så intet fornuftigt kan analyseres, hvis det relaterer sig til befolkningen. Udfordringerne i det teknologiske kommer desværre det politiske korrekte establishment på tværs. Marxister foretrækker ligeledes at forklare snart sagt alt ud fra omgivelserne. Bekæmpelse af arvelige sygdomme, viden om virus (herunder epidemier) og forskning i antibiotika mod disse ligger lige for o.m.a., men det kan ikke analyseres retvisende. Alt vedrørende arvelighed (biogenetik) udviskes, når oprindelsen, og hvad der knytter sig dertil, ikke kan ses af de registrerede data. Egnethed til arbejdsmarkedet (f.eks. via IQ) kunne inddrages under socioøkonomiske forhold; men det ryger også ud af samme grund.  

Derudover kan vi tage fødslernes fordeling i landet. Nogle børn født i Danmark får ganske rigtigt statsborgerskabet som forældrene har, men langt hovedparten benævnes danske, blot fordi de er født her. Og dem bliver der flere og flere af, både i antal og procentandel. Alle børn og børnebørn af naturaliserede og alle fra 2. generation efter de oprindelige indvandrere betegnes også danske, hvoraf mange, men ikke alle er naturaliserede (og netop disse aldersgrupper er de fødende i disse år). Ingen fordeling af fødslerne på oprindelserne findes i Danmarks Statistiks oversigter til offentligheden.  

Kvindernes tilbøjelighed til at føde børn i de fødende aldre er kultur- og traditionsbestemt, bestemt af prævention, af love, af kvindens alder ved første fødsel, kvindernes deltagelse i uddannelse og arbejdsmarkedstilknytningen. Som det er nu kan du få oplyst antallet, der har skiftet statsborgerskab (siden 1979) fra anden nationalitet til dansk statsborgerskab, men absolut intet om børn og børnebørn født af disse naturaliserede. Og end ikke antal fødte af udenlandske statsborgere oplyses. Dette ville netop gøre den analyseinteresserede opmærksom på manglerne i opgørelserne. Kun det samlede antal fødte i landet oplyses. Ja, alle mulige andre fordelinger på landsdele og byer og endog på ugens dage opgøres, men hovedparten af dette er ligegyldigt. 

Nu er det ikke sådan at fødselstilbøjelighed hos den enkelte kvinde pr. automatik ændres ved et naturalisationsbrev fra 'kuvøse-tingets' indfødsretsudvalg. Heller ikke den enkeltes kriminalitetstilbøjelighed udviskes endegyldigt med et sådant brev. Herefter kan vi ikke længere relatere de udenlandske oprindelser til kriminalitet, arbejdsmarkedstilknytningen, fødslerne (som nævnt), de sociale og andre offentlige udgifter samt til alle mulige andre karakteristika, der måtte eller kunne forventes at være relateret til oprindelsen. 

Forskningsverdenen og erhvervslivet kunne måske interessere sig for at afdække om oprindelsen spiller ind ved dette og hint i en ordentligt udført analyse, f.eks. variansanalyse, correlationsanalyse, hypotese-test, Chi-Square-test. Men det lader sig ikke gøre uden en korrektion af den officielle befolkningsopgørelse, der præsenteres offentligheden. CPR-udtræk kan vælges, men sandsynligvis er dette sidste end ikke holdbart, og i alt fald aldeles utidssvarende og unødigt besværligt. 

Der er adskillige problemer, nogle måske fortsat hidrørende fra 1970erne, hvor forældretilknytningen bortfaldt for flere tusinde individer, men forsøgtes genoprettet med eller uden pålæg herom. Og endelig en yderligere opblødning af familietilknytningen fra 4. maj 2004 via en ny lovbekendtgørelse om indfødsretten af 7. marts 2004. Nogen hævder at Danmarks Statistik HAR oplysningerne. 

Er det tro eller viden? Jeg ved det ikke. M.h.t. til de mistede records fra 70erne om familietilknytningen har jeg ikke hørt, at det er lykkedes at rekonstruere det utidsvarende 1. generationsystem med persondata. Og det har Hans Oluf Hansen, der afgik som professor i statistik/demografi i 201o, heller ikke. Når vi så ser at initiativer gående i samme retning atter dukker op dagen før Grundlovsdag 2004, lige inden de skal på sommerferie, de kære folketingsmedarbejderere, og vi absolut intet skal høre i medierne, så det er naturligt at rejse nogle spørgsmål.  

Lader man officielt alle fødte i Danmark betegne som danske og nogle af de naturaliserede og alle deres deres børn ligeså, er det rent meningsløst roderi man står overfor ved enhver analytisk knytning af en delpopulation til socioøkonomiske forhold (arbejdsmarkedsegnethed (f.eks. IQ), ledighed, sociale ydelser, kriminalitet, sundhedsudgifter, undervisning og uddannelse m.v.) eller demografisk forhold (fødslernes fordeling for at nævne ét enkelt eksempel). Dette fører til det nærmest latterlige resultat, at pressen kan berette om større fertilitet blandt danskerne end blandt de udenlandske oprindelser, som det er sket i de senere år. 

Ja, det bliver såmænd bekræftet af enkelte DS's medarbejdere i chefstillinger. Vi har et logiske problem med at fatte, hvorledes folketallet i landet kan vokse med mere end nettoantallet, der indvandrer, når den samlede fertilitet i landet fortsat er langt under to børn pr. kvinde, samtidig med at lavfertiliteten blandt danskerne nu igennem to generationer ikke betinger et relativt højt antal fødende danske kvinder. Var det sidste ikke en kendsgerning, kunne fejlen bygge på en meget nærliggende forveksling af fertiliteten med fødselsraten (set utallige gange før!). 

På dette grundlag kan der ikke fæstes nogen lid til det officielle befolknings-prognosearbejde i samme sags sammenhæng, heller ingen lid til nogen meldinger om delpopulationers knytning til socioøkonomiske og demografiske forhold. 

Vi har tilmed fået oplyst i pressen – ved en fejl naturligvis – at der sandelig bliver udarbejdet (2004) én officiel tilgængelig prognose, men der er andre prognoser til det daværende Integrationsministeriums og Indenrigsministeriets orientering. Jyllands-Posten skrev således 30. maj 2004 på, men også den 22. maj i en lidt anden version (bl.a. uden den anden prognose tilsendt integrationsministeriet lige omtales) : http://jp.dk/indland/article359867.ece 'Danskere frygter muslimsk dominans'. Den lidt anden version, den egentlige om den hemmeligholdte prognose: http://jp.dk/morgenavisen/indblik/article361742.ece?ncc=1 (skal man betale for at læse nu). 

Et enkelt citat fra den sidste : ”Men der findes en anden prognose – om end fagfolkene bag den ikke ynder at få den frem i offentligheden. Prognosen er bestilt af Integrationsministeriets Tænketank for bedre integration hos (mit: det såkaldt ‘uafhængige’ ) analyseinstitut DREAM (mit: under Finansministeriet).”

Hemmelighederne for offentligheden fortsætter i bedste velgående i 2010, 2011 og 2012. 2010: “Nu føder ikke-vestlige kun 1,6 barn i gennemsnit, danskerne hævder de føder 1,9 barn”, skrev bl.a. Information og også Berlingske Tidende den 25. Juli 2010. D.v.s.: At nu føder danskerne angiveligt 1,9 barn pr. kvinde mod tidligere (for et par år siden) angiveligt 1,7 barn.  

Det sidste skal oversættes til: At nu føder de etniske danskere og et stort antal ikke-vestlige papirdanskere og deres børn og børnebørn i gennemsnit 1,9 barn pr. kvinde mod tidligere (for et par år tidligere) angiveligt 1,7 barn. Resten af de fødte sættes i forhold til det optalte/benævnte antal ikke-vestlige.  

Hvis vi holder os til befolkningsregistret i Danmarks Statistik: Begreberne 'indvandrere', 'efterkommere' og'andre' er end ikke videnskabeligt holdbare, som vi har antydet ovenfor. Dette er tillige bekræftet: Der er tale om datadrevne definitioner, der ikke ligger fast, meldes det fra landets førende demograf indtil 2010 professor Hans Oluf Hansen (2001, se første kilde side 11). Danskeren, nr. 1 februar 2006, side 5-6: "I en kommentar til Den Danske Forening giver Hans Oluf Hansen udtryk for, at CPR-registeret og Danmarks Statistiks definitioner af indvandrere og efterkommere er uegnede grundlag for både en beskrivelse af den nuværende befolkning og for udarbejdelse af prognoser om den fremtidige befolkning. Han anbefaler en egentlig folketælling, som kan give klarhed over blandt andet folks etniske tilhørsforhold."  

Du kan se konsekvenserne af at bruge disse tællebegreber i seneste årsopgørelse: http://www.lilliput-information.com/indv20111og2.pdf. Det er næsten udelukkende addition og subtraktion, der gøres brug af heri og så nødvendige ledsagekommenterer. 

Den morsommeste skal du have med:  


Flere og flere bliver til færre og færre

Danmarks Statistik-befolkningsfremskrivning: Fremskrivninger fra 30. maj 2002 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2002/NR217.pdf antal: 1.069.777 i prognosepunktet 2040 bliver i Nyt fra DS nr. 220, 23. maj 2007 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2007/NR220.pdf til antal: 746.696 ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i alt i prognosepunktet 2050.

 Sammenhold nu årstal og antal parvis. 'Vi har hævdet at de fødte børn må gå i deres moder igen efter 2040', hvis dette skulle være sandt, idet én af prognoseforudsætningerne er en konstant nettoindvandring på gennemsnitlig 18.000 pr. år fra prognosetidspunktet til 2040.

 Lad mig sluttelig anføre at mit afsløringsarbejde gennem de seneste 25 år er foregået med i overført forstand bind for øjnene og ikke uden adskillige ubehageligheder under arbejdet. Det er første og sidste gang du skal læse herom.  

Kilder: Hansen, Hans Oluf & Längerich Karsten (2001): Modeling External Reproduction, Citizenship, and Ethnic Differentials In Labor Supply. Published in Proceedings of Symposium on Applied Statistics, arranged by Univ. of Copenhagen, Dept of Econ. And Statistics Denmark, January 22-24, 2001  

Vig, J. E. (10.10.2011): Befolkningsrelateret forskning ikke mulig i Danmark, hvis den skal bygge på den officielle danske befolkningsstatistik efter 1991.  

Links (udover tvivlsomme medielink): Danskeren nr. 1, 2006 (side 6): http://www.dendanskeforening.dk/files/files/DANSKEREN%20nr.%201%20-%202006.pdf  

Korrigeret Befolkningsregnskab for 2011: http://www.lilliput-information.com/indv20111og2.pdf  

Ændring af indfødsretsloven 4. maj 2004: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=28974  

Befolkningsfremskrivninger 30. maj 2002 fra DS: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2002/NR217. pdf Befolkningsfremskrivninger 23. maj 2007 fra DS: http://www.dst.dk/pukora/epub/ Nyt/2007/NR220.pdf

J. E. Vig, 7. april 2012
"if your heart is filled use your brain"

lørdag, august 27, 2011

SAA VIGTIGT ER VALGET

Ikke én ud af tusinde forudså katastrofen. Under én ud af syv indså katastrofens mulige komme, før det var for sent. Hvor stor en andel af de resterende cirka seks syvendedele eller ca. 85%, der enten opdagede katastrofen komme for sent, og hvor stor andel, der end ikke vil opdage katastrofen, efter den er indtruffet, gider vi ikke interessere os for.

Eller under 1 promille, under 15 procent og cirka 85 procent. 'Det er afgjort de 85 procent der skal bestemme, for de er flest'. Om du stemmer på de røde eller de blå eller de grønne eller de violette, eller du undlader at stemme, er fløjtende ligegyldigt. Valget er mest noget med smagen, moden og måske trenden for børn af tiden. To generationer forblev børn livet igennem. Derfor gik det galt. Derfor kan det ikke blive bedre, før børnene i dag er blevet bedsteforældre. Om det bliver bedre ved vel ingen.

4. del af Eduardo Farahs budskab i

februar 1989

Indtalt af J. E. Vig den 22. oktober 2009:

http://jensn.podbean.com/mf/web/f6v38y/jev.mp3

Varighed: 6:17

Fra 2009 tog indvandrerbander magten fra ordensmagten flere steder i Europa ud over de nævnte i 1989 på lydoptagelsen: Rotterdam, London, visse områder af Berlin, Malmø, Københavns vestkvarterer, kvarterer i Odense for at nævne nogle få af utallige steder.

1. del, 2. del, 3. del


Vi fik ret efter 24 års kamp, hvor vi ofrede alt; men det er lige meget: Danskerne finder sig passivt i alt for ikke at ofre noget, og derfor mister de alt."if your heart is filled use your brain"

fredag, august 12, 2011

International forskning viser vi mister vores væsentlige ressource i dette århundrede


Anerkendt internationalt – i Danmark er det straks en anden sag

Indvandringen øver indflydelse på det gennemsnitlige IQ-niveau i Danmark. Professor emeritus dr. phil. Helmuth Nyborg har netop i april 2011 fået publiceret sine nyeste forskningsresultater i internationalt tidsskrift. Den officielle danske befolkningsmodel, d.v.s. opgørelsen af befolkningen (folketallet) fordelt på oprindelser og perspektivet fremover for samme vurderedes ikke brugbar for forskningsopgaven. En korrigeret befolkningsstatus pr. 1. januar 2010 måtte udarbejdes byggende på FN’s anbefalede fertilitetsrater for de herboende immigranters oprindelser. De internationale, anerkendte gennemsnitlige IQ-mål for de respektive lande i verden er indbygget i retro-analysen og befolkningsprognosen.

Forskningen er dokumenteret i:  The Article: The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection (PDF)

ABSTRACT:

“This article briefly describes Lynn’s view on what makes modern populations rise and fall. It then provides a demographic analysis of what happens to modern sub-fertile high-IQ Western populations when Internal Relaxation of Darwinian Selection (IRDS) combines with External Relaxation (ERDS, in the form of super-fertile low-IQ non-Western immigration) into Double Relaxation of Darwinian Selection (DRDS).The genotypic IQ decline will ruin the economic and social infrastructure needed for quality education, welfare, democracy and civilization. DRDS is currently unopposed politically, so existing fertility differentials may eventually lead to Western submission or civil resistance.”

 copywrite: 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Alternative befolkningsmodel beskrevet kort på engelsk: http://www.lilliput-information.com/index-population-account-corrections (PDF)

Netop i 2010 meldte FN om behov for korrektion af de indtil da forventede fertilitetsrater i verden. Dette førte til et alternativ, en  analysen byggende på andre fertilitetsrater for de respektive immigrants-oprindelser end de hidtil anbefalede af FN. En kommenteret befolkningsstatistisk analyse med korrigeret befolkningsstatus pr. 1. januar 2011. Udviklingen tilsvarer og resultaterne er i princippet de samme som udviklingen og resultaterne vist i den engelske artikel ovenfor. I den seneste danske gennemgang (30. marts 2011) er IQ-faldet på sigt lidt større svarende til højere fertiliteter for udenlandske oprindelser. I den seneste og ajourførte danske gennemgang er problemerne med den officielle danske befolkningsopgørelse på en række felter konkretiseret kort.

Danske befolkningsstatistiske gennemgang, 30. marts 2011: Immigraterne og deres efterkommere i Danmark 1979-2072 (PDF)

J. E. Vig, cand. oecon., 3. august 2011"if your heart is filled use your brain"

Etiketter: , ,

torsdag, juli 14, 2011

Højt på en gren en krage


En omvendt pyramidestub eller måske en

pyramide, der står på spidsen i blødt sand


Finanskrise, gældskrise, værdikrise, det svirrer med ord og betegnelser for stort set alt med præcis samme årsag. De ny ord skaber måske den fornødne lydhørhed hos undersåtterne, andægtigheden i forhold til de belærende må endelig fastholdes. Lige nu er det gældskrise, for vi er nået til obligationerne, som staterne sælger her og i udlandet for skaffe sig en større engangssum, der så kan forventes afviklet over 5, 10, 15, 20 år, men helst med en god portion politikerinflation iblandet undervejs, så det der tilbagebetales reelt alligevel bliver mindre end engangssummen.

Tidligere var obligationer udråbt til at være uproblematisk indenrigsgæld, men under ny-merkantilismen sælges de worldwide for skaffe købekraft. Og tænk nu, hvis de har mange af vore, og vi har mange af deres? Så kan vi konkurrere om at lave inflation, men det fører til mere behov for reel købekraft til at betale forbruget med, men det kan vi ikke skabe, kun 'hugge' hos naboerne eller låne et andet sted, for naboerne har ikke noget at udlåne og måske heller ikke mere der kan 'hugges'. Så kan vi gå til de øverste, der skaber købekraftmidler ud af den blå luft eller til folk, der sælger nødvendighedsvaren, det sorte fluidum en tid endnu. Det første kan ikke lade sig gøre, da det ikke svarer sig at låne mere ud til nogen, der ikke kan vise nogen udsigter til at kunne tilbagebetale (at vende pyramiden). Det andet kan måske lade sig gøre, og her er prisen og afdragene måske ikke købekraft, men derfor kan den og afdragene godt være skæbnesvangre halal-høje for genvalgsgale politikere.
Udlæggerne af teksten:
Den 30. juni 2011 kunne vi læse Ralf Pittelkov berette om årsagen til den græske tragedie. Først EUs' ansvar helt tilbage til Grækenlands tiltræden i 1981, så til Grækenlands eget ansvar. Til det sidste især: "...Ansvaret ligger selvfølgelig især hos Grækenland selv. Økonomien er præget af en kvælende stor og hamrende ineffektiv offentlig sektor, en udstrakt korruption, et grotesk mangelfuldt skattesystem og en elendig produktivitet..."

Det er så typisk dansk, ikke en pind bedre end de såkaldte seniorøkonomer i bankerne, der hver dag giver deres besyv med om økonomien herunder Euroen og den europæiske integration. Først den ene vej, og det går bare derudad, og når vejen så viser sig at være en blind, og de tilmed har overset skiltet, der signalerede netop dette, så den modsatte vej, så går det bare derudad. Vi skal nemlig holdes i ånde, de værste af os, men alle sammen skal vi holdes pænt i ro, for alt i verden. Politikerne kunne tabe ansigt.

Om tanken har strejfet dem, at forholdene hvad reparations-parathed ligger landet her med verdens største forbrug i forhold til produktionen ingenlunde bedre, snarere værre om ganske få år. Organernes ineffektivitet er givet den samme, korruptionen antager mange former - den kan vise sig som usund, voldsom nepotisme og manglende konkurrence (i et lille, let overskueligt land) i det tydeligste - og skatterne og dermed lønningerne er de højeste i verden. Dette klares ikke uanset det tilbageblevne erhvervslivs produktivitet. Ressourcerne er lidt kalk, lidt ler, lidt salt, lidt gas, lidt olie...og en kort tid endnu lidt IQ.
Sandheden hentes fra naturlovene:
En omvendt pyramidestub vil tippe, når der bygges videre i højden på den, og en pyramide på spidsen funderet i sand forsvinde i sandet ved samme trafik. Der er en lidt større pyramidestub ovre østpå, der bygges videre på en tid, fordi den ikke er meget opbygget endnu og også én mere ovre vestpå, og de to sidstnævnte kan holde lidt længere til den uskønne bygningskunst, fordi disse stubbe er forholdsmæssigt større, fordi de netop er begge mindre opbyggede.
Et gæt:
Der bygges videre i højden, så faldet bliver så meget større. At vende en pyramide kræver helt andre bygherrer, der tør tabe ansigt mens kæmpeprojektet står på....

Sim-sala-bim-bam-basala-dusala-dim

Uddybning af ny-merkantilisme i historisk sammenhæng"if your heart is filled use your brain"

mandag, juni 27, 2011

Der skal vælges mellem utilpassede unge udsigtsløse ophold og ældres velfærd

Traditionen tro: Sommerferie og nedskæringer i ældresektoren

Nu skal de fastansatte SOSU-assistenter og medhjælpere på ferie, og så skal der igen forsøges kompenseret med ferieafløsere eller nogen der kalder sig afløsere ved døren. Ja, hjemmetyverier og hjemmerøverier florerer samtidig helt vildt i denne farlige sommerferieperiode med tilmed vinduerne på klem.

 Allerede nu varsles store nedskæringer igen i ældresektoren på næste års budget - men det starter i sommerferien, vær vis på det. Nu skal der gå længere tid, inden en ældre kan få et bad eller få støvsuget. Desværre må vi melde, at støvsugning forlængst er indstillet - i hvert fald på Sydfyn og i Tåstrup, som vi har personlige erfaringer med.

Men når vi så kommer til institutionen Herkules i Fredericia, Vejle: Der koster adfærdsumulige unge pr. mdr. 150.000 kr. i gennemsnit. Her klages så over, at lønomkostningen lige bliver suppleret med adskilligt ulovligt tvangsarbejde for de anbragte på netop medarbejdernes private boliger - herunder de ansattes sommerhuse i udlandet - under dække af, at det skulle udelukkende være et led i behandlingen af de umulige, med fynordet aktivering.
Hvis man nu i stedet sendte de umulige fremmede hjem med deres familier, så ville der være mindst kr. 150.000 pr. hjemsendt ung hver måned at gøre godt med. Eller på den anden led med den skæve prioritering: Da de skal have opholdssteder her i landet, kan der ikke samtidig blive penge til fru Sørensens ugentlige bad. Badet er simpelthen blevet prioriteret væk til fordel for en mængde uduelige og omkostningstunge samt endog plejetrængende allerede i de unge aldre. Fru Sørensen har betalt skat hele sit voksenliv til hun blev 65-70 år.
Skal vi sætte et bad til kr. 500 (med 1-2 hjælpere i cirka en halv time). Det bliver 300 brusebade til de ældre, vel mærke pr. måned eller 75 brusebade på uge.
Hallo, 75 ældre kan få et bad om ugen for hver plads, vi sparer til døgnanbringelse af adfærdsvanskelige unge, der i vid udstrækning hentes ganske overflødigt ind fra udlandet for at give nogle behandlerjobs til vennerne.
To helt afgørende ting der betinger den nuværende prioritering: De ældre kan vanskeligere svare igen, og de mangler talsmænd. Derfor nedprioriteres de af toppen. Desuden synes arbejdsindsatsen til 150.000 kr. pr. måned pr. ung vildt overdrevet, eftersom de ansattes private boliger ganske uhørt og ulovligt også inddrages i det offentlige budget.


"if your heart is filled use your brain"

torsdag, juni 02, 2011

HVORFOR GØR DE DET MOD OS ?

Tag den som en kort grundlovstale med relevant indhold

- du vil givet ikke høre herom andre steder, uanset

indholdet er afgørende vigtigt og super-aktuelt

- for alle der ikke er gået i dvale eller koma rent åndeligt, som magthaverne ønsker

I hvilken udstrækning satsningen nedad har været tilstræbt, indtil den såkaldte 'omlægning af indvandringen' med det nye mantra 'uddannelse eller arbejde' fremgår af begge de to følgende diagrammer, da vi ikke vil gå ud fra, at fødselsoverskuddet, der stammer fra de udenlandske oprindelser, har været ganske ukendt stof siden 1983. Desuden kan det konstateres, at den andel som fødslernes andel udgør af antalsvæksten sammenlignet med indvandringsantallets andel fortsat vil stige ganske betydeligt.

I 2011 udgjorde fødslernes andel af antalsvæksten 20% (resten indvandring) i 2030, den vil udgøre 49% i 2030 og i 2072 86% af den samlede antalsvækst. Sammenhængen til lav-IQ-andelen er lysende klar, fordi udenlandske oprindelser fra lav-IQ-områder netop føder langt de fleste børn pr. kvinde, og i tillæg har disse grupper som følge heraf også procentvis langt flere unge/yngre kvinder til at føde. Derfor ser vi at procentandelen med IQ-gennemsnit lavere end det danske IQ-gennemsnit udvikler sig fra 73% i 2011, 75% i 2030 og 84% i 2072.

Figur 1


Figur 2Knækket i kurven 26-28 år efter 1979 (2005-2007) skyldes netop regeringens forsøg på at omlægge indvandingen i den meddelte tro i medierne, at den øvrige indvandring så ville reduceres, så andelen af lav-IQ-oprindelser/mindre erhvervsegnede blandt alle udenlandske oprindelser kunne mindskes var illusion af de helt store. Sådan kørte det i medierne fra de såkaldte ansvarlige.

Omlægningen blev således meget hurtigt uden effekt.

Så kan spørgsmålet stilles, hvorfor tilstræbes denne større og større andel af lav-IQ-oprindelser i Danmark? Dette har været linien siden 1979 med små forsøg på at vende udviklingen i 1982 (med et regeringsskifte og et lidt større 2005-2007 i den såkaldte omlægning). Tages i betragtning at Danmark er kendetegnet ved meget begrænsede ressourcer: Lidt olie, lidt gas, ler, salt og IQ. Tidligere var landet domineret af landbrugsproduktion, men efter den anden verdenskrig skete omstillingen (meget sent) til en typisk industrination, der byggede næsten udelukkende på uddannelseskompetencer og dygtighed - vi skulle og var faktisk så gode konkurrencemæssigt, at vi kunne importere de fleste råvarer og omdanne dem til konkurrencedygtige produkter til eksport i 1950-erne og i de fleste af 1960-årene også. Men når uddannelsesvæsenet (det skattefinansierede ta'selvbord, som selv FN undrede sig over kunne køre med bemærkningen: I må have råd til det, ved præsentationen af perspektivplan II, 1974), kørte ret så meget af sporet samtidig med allehånde skattefinansieret velfærdsindretninger indførtes, uden nogen havde ønsket dem undtaget toppen, så førte dette til afsindige fordyrelser af vore eksportvarer, for skatterne trak netop lønkravene op, fordi de var nået til ubærligt niveau. Nu savnedes kvalificeret arbejdskraft, hvor der ikke var overvejelser om indskrænkninger eller udflytning. Vi ventede i to omgange på (første gang i ca. 10 år), at der skete noget med uddannelserne og forskningen herhjemme under den samme minister (anden gang fra 2005). Intet skete til det bedre, men typisk til det værre.

Her kan vi ikke sige løsningen så ligger i øge andelen af lav-IQ-oprindelser i Danmark.

Formålet må være et andet. Det forhold at 68-eren ikke kunne fastholde sin ellers meget intense styring af uddannelserne mod endnu flere uddannere og mod den offentlige sektor i øvrigt var en streg i regningen (efter drømmene ovre østpå brast). Herefter måtte der påregnes et opgør i landet for ulykkerne. Hertil skulle der sikres manpower, for man havde da ikke forestillet sig, at fertiliteten kunne påvirkes i negativ (eller i nogen) retning med børnetilskud og barselsorlov (som den logisk sidste mulighed) - som det hævdes af de meste frelste. Man havde vel heller ikke forestillet sig, at lav-IQ-oprindelser skulle føres til krævende uddannelser, som Danmark nødvendigvis må satse på, hvis ikke landet efter en kollaps skal blive et u-land.

Er der andre logiske konklusioner hører vi dem gerne.

Alt dette og meget mere er belyst i grafik og tabeller på : http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf Mere direkte knyttet til gennemgangen her

Baggrund:

Det danske velfærdssystems dilemma

Ingen havde bedt om det

Den gode stat og det nye menneske

J. E. Vig, 2. juni 2011
"if your heart is filled use your brain"

Etiketter: , ,

fredag, maj 20, 2011

SIKKEN EN STANK AF LØGN

Fra: http://www.document.no/2011/04/hvor-lenge-skal-galskapen-paga/"Norges, i særdeleshet Oslos, befolkning skiftes ut i stor hastighet til det som må kalles en øredøvende offentlig taushet. Omlag halvparten av innvandringen består av personer hvis velferdsavhengighet og lave yrkesdeltagelse er en formidabel trussel mot den offentlige økonomien, og hvis tribale kulturbakgrunn virker tillitsnedbrytende og svekker landets sammenhengskraft..."

[...]

"Det tales privat, og det tales og skrives i lukkede fora. Men offentlig er det fortsatt som om man var redd for å bli stemplet som en slags moderne Arne Myrdal om man skulle ha innvendinger mot det vanvittige som pågår, som om antall mennesker fra den tredje verden fortsatt bare var 30.000, og ikke nærmet seg 300.000. Det vitner om en feighet som er så gigantisk at det ville være høyst fortjent om man fikk et norsk motstykke til English Defence League til svar. Moralsk fortjent. Ikke politisk. Politisk ville det spille den herskende eliten rett i hendene. Den venter bare på et bevis på at det er folket det er noe galt med..."

[...]

"Men det demokratiske underskuddet vokser: hvem vil tale på vegne av de ressurssvake borgerne som rammes mest av folkevandringene ved at velferdsstaten forringes og det enkle arbeidet gjøres av utlendinger? "Ikke dem som tjener grovt på at boligprisene går opp og lønnsnivået holdes under kontroll ved økt tilstrømning av mennesker. Ei heller dem som tjener til sitt livsopphold ved å administrere den ulykksalige utviklingen. Den fremste aspirasjon for innfødte som ikke orker å motarbeide utviklingen blir dermed å etterstrebe en plass i et av disse to aristokratier (en miserabel profitt for salg av et land)."

"Likevel ser vi allerede tegn til at politiske talenter ikke vil la seg invitere inn i de miserable aristokratienes fisluktende salonger, men foretrekker den friske luften utenfor. I Nederland er det skjedd to ganger. Den første ble skutt, og den andre blir rettsforfulgt. Men det er neppe lenge til personer av denne støpning blir å finne i et europeisk regjeringskontor."

------------------------------------

                                                                                       Danske forhold til sammenligning:
For overskueligheden er det seneste prognosepunkt reduceret med 7 år i denne grafiske fremstilling. Udviklingen som den er fastlagt med den nuværende indvandring med 15.000-18.000 nye hvert år vil forløbe som her illustreret uanset. Du kan følge den samlede udviklingen og andre forløb forbundet hermed i tabeller og grafikker på http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf Pr. 1. januar 2011 er antallet i Danmark med udenlandske oprindelser ca. 712.000 af et samlet folketal på 5.556.218. Af de ca. 712.000 stammer ca. 518.000 fra lande/områder med lavere gennemsnitlig IQ end IQ-gennemsnittet i Danmark i dag.

Da det gennemsnitlige IQ-niveau for landene/områderne strikt følger fødselsraterne, der fastholdes på langt højere niveau blandt indvandrernes og deres efterkommere i Danmark end danskernes fødselsrate-niveau og dødeligheden her i landet er den fælles lave i forhold immigranternes hjemlande, vil Danmarks IQ-gennemsnit i 2072 være reduceret fra i dag 98 til 91,57. Dette er ikke noget der kan debatteres. Det er bevist.  For dette betaler skatteyderne i Danmark  i 2011 og årene fremover tilmed mindst 200 mia. kr., der skal reserveres af velfærdsbudgettet på 753 mia. kr. i alt, og så ikke kan bruges til andet.

Ingen tvivl om at Danmarks ledere forlængst har taget konsekvensen af, at Danmark vil sakke ganske betydeligt bagud i forhold til den internationale konkurrence/udvikling. De ledende lader det simpelthen ske, medens de sidder og agerer som om nogle relative små poster på velfærdsbudgettet er afgørende for udviklingen, som undersåtterne klart foretrækker. Danmark er simpelthen systematisk i færd med at reducere landets tidligere relativt høje intelligensniveau og alt, hvad der kunne fastholdes, måske kunne udvikles af en positiv udvikling i realiteternes verden. Det er hvad der sker.

Allerede i Ugebrevet Mandag Morgen nr. 36. fra 21. oktober 1996 kunne man læse en oplagt sikker analyse af virkelighedens Danmark :

Vidensøkonomiske nøgleområder, som Ugebrevet Mandag Morgen anvender i sin analyse:

1. Antal årlige undervisningstimer i Folkeskolen

2. Uddannelsesniveau i befolkningen

3. Andel af de beskæftigede i højteknologiske områder i industrien.

4. Værdien af produktionen i den private sektor

5. Antal forskere i arbejdsstyrken

6. Nationale patentansøgninger i forhold til indbyggertallet

7. Investeringer i informationsteknologi i procent af bruttonationalproduktet.

8. Antal IT-patenter optaget i U.S.A. sat i forhold til de nationale forsknings- og udviklingsudgifter.

9. Erhvervslivets samlede udgifter til forskning og udvikling

10. Antal innovative – fornyelsesskabende – virksomheder

De 1000 vigtigste danske virksomheder forventer at investere 45 mia. kr. og oprette 50.000 arbejdspladser uden for landets grænser de næste 5 år (1997-2002), melder undersøgelse udført af Ugebrevet Mandag Morgen. Dette er et dramatisk skred, idet virksomhederne i dag skønnes at have 30.000 ansatte i udlandet. Fremtrædende erhvervsfolk taler nu (1996) om udflytning i stor skala. Grundfoss vil flytte hovedparten af den traditionelle pumpe-produktion væk fra Danmark de næste 10 år.

Bestyrelsesformand Niels Due Jensen advarer mod investeringsefterslæbet i det danske uddannelses- og forskningssystem. Dette kan føre til færre arbejdspladser i år 2000 end i dag. Administrerende direktør Erik Sørensen i Christian Hansen – et stort dansk laboratoriefirma – har sagt, at virksomheden kan blive tvunget til at drive hovedparten af sin forskning og udvikling i udlandet, hvis kvaliteten af danske kandidater ikke forbedres.

Bekymrende træk på alle niveauer i Danmarks kompetencepyramide: Overvejelserne i Christian Hansen – en af Danmarks mest succesrige virksomheder – bidrager til indtrykket af, at Danmark ikke i tilstrækkeligt omfang udnytter mulighederne for at opbygge kompentence i international topklasse. Regeringen har ved flere lejligheder – f.eks. i Erhvervsredegørelsen (1994) – slået fast, at Danmark skal satse på at skabe jobs med et højt vidensindhold. Der er ikke fremtid i lavt-lønsjobbene. De vil i høj grad flytte til udlandet p.g.a. af globaliseringen af markederne. Man kan ikke tænke sig til jobs, der skal handles, og tidligere var der mange gode grunde – og måske netop derfor var der noget ganske særligt i netop Danmark – til at fastholde “uddannelse” primært som den offentlige opgave, det har været siden klosterskolerne. De aktuelle advarselssignaler, skriver Ugebrevet Mandag Morgen: Regeringens Velfærdskommission sagde, at Danmark er karakteriseret ved lav beskæftigelsesandel i højteknologiske brancher i forhold til andre OECD-lande. Den sagde også lavt teknologiindhold i produktionen i forhold til andre OECD-lande var karakteristisk for Danmark. Danmark ligger under OECD-gennemsnittet i midlerne til forskning.

50 pct. fald i antallet af ingeniører i Danmark. Stort frafald på universiteterne. 30 pct. af en ungdomsårgang får ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse. Stor merarbejdsløshed. Kritik af voksenuddannelserne indhold og effekt. Stigende kritik af Folkeskolens resultater. Højteknologiske og videntunge miljøer skabes ikke kun i virksomhederne, men grundlaget skabes i forskningverdenen, på erhvervskolerne og allerede i de tidlige undervisningsår. Vidensintensive arbejdspladser er et slutprodukt, hvor kvaliteten af det, der foregår i børnehaverne og Folkeskolen, også spiller en rolle og indgår i det, der kan kaldes Danmarks kompetencepyramide. Den starter nede ved førskolestadiet, børnehaver og vuggestuer, så kommer Folkeskolen, så arbejdsliv uden erhvervskompetenceuddannelse, gymnasier, HF og erhvervsuddannelserne, de videregående uddannelser, offentlig og privat forskning, produktionsmetoder i erhvervslivet og endelige erhvervslivets produkter.

Problemet er grundlæggende at vi simpelthen ikke har andet her landet at gøre godt med end salt, ler, lidt olie, lidt gas og lidt landbrug, hvis vi ikke uddanner os efter det markedet tilsiger. Alt andet skal købes i udlandet. Men hurtigere end mange forestiller sig går det slet ikke an at købe råvarer og andet i udlandet, fordi vi blevet så dyre selv og tilmed så meget ringere uddannede i forhold til tidligere, at ingen vil købe de produkter, der kommer ud af det herfra. Danmark har simpelthen ligget i dvale siden begyndelsen 1980-erne under skiftende regeringer, der har lovet dette og hint og ikke holdt løfterne; desværre vist uden rigtigt at kende de samlede konsekvenser var af det, som de ikke gjorde i tide.

De kære nordmænd bruger bl.a. denne korte statement: "formidabel trussel mot den offentlige økonomien". Var det virkelig de mindst 60 mia. n.kr. årligt mod Danmarks mindst 200 mia. kr årligt, som immigranterne og deres børn medfører? Det er måske nærmere fordi Næringslivets Hovedorganisasjon i Norge netop har set det vi også har set, og det til trods for at Norges tilgodehavender er cirka det dobbelte af Danmarks statsgæld, altså med et modsat fortegn.

Der er noget, der ikke er gået op - og det gør formentlig heller ikke - for de , der har og har haft ansvaret i Danmark de seneste 40 år. Drømmene fra Norges saganat bliver med absolut sikkerhed tilsvarende mareridt i Danmark meget hurtigere end mange forestiller sig her til lands. Og det indtræffer hver dag hurtigere, sålænge danskerne forbliver eller fastholdes i en åndelig coma tilstand kombineret med en slet skjult selvovervurdering, der tilsyneladende og besynderligt nok synes at vokse mere end proportionalt med antallet af trin op ad karrierestigen.
19. maj 2011
J. E. Vig, cand. oecon.


"if your heart is filled use your brain"

Etiketter: , ,

mandag, marts 28, 2011

Rockwool fondens kriminalitetsfordeling underbygges ingenlunde

Det burde være overflødigt at oplyse, at Rockwoolfondens undersøgelse af kriminalitetsfordelingen bygger på optællingsbegreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommer’. Disse begreber var uanvendelige allerede da de blev besluttet taget i brug i 1991. Det er blevet betydeligt værre siden. De fødte i Danmark af udenlandske statsborgere og de fødte i Danmark af naturaliserede lægges i kategorien danskere, selv Danmarks Statistik indrømmer dette (refereret i sidste link). Herved tørres de ikke-vestliges kriminalitet af på danskerne i undersøgelsen, fordi en meget stor del af den kriminalitet, der begås af unge med forældre af ikke-vestlige oprindelse og herkomst familiemæssigt, derved aflæses i de officielle optællinger, som var den begået af danskere.

Den såkaldt borgerlige regering har gjort ondt værre ved at ændre lov om indfødsret 7. juni 2004.

Den daværende danske Rigsdags første indfødsretsudvalgs-formand N. F. S. Grundtvig, der tildelte 5 danske statsborgerskaber det første år (alle til vestlige naboerne), ville, hvis han havde vidst, hvad der passerer i dag, ikke alene vende sig i sin grav, men fortsætte i en jævnt hvis ikke i en accelerende, roterende bevægelse.

Opgørelses-farcen uden nogen komplikationer

"if your heart is filled use your brain"

Etiketter: , , ,

fredag, marts 11, 2011

INGEN UDSIGTER UDEN NY-MERKANTILISME

Lidt samtidshistorie

Kendsgerningerne er:

Finanskrisen skyldes årtiers udpumpning af falsk købekraft, og det har skiftende politikere/regeringer alene ansvaret for sammen med medierne. Specielt Irakkrigen kan det oplyses finansieres ved udstedelse af US-statsobligationer fortrinsvis solgt i Kina og andre steder blandt vækstnationerne i Fjernøsten, der har masser af ledig reel købekraft – og i øvrigt på yderst fordelagtige vilkår. Det sidste blot for at bortvejre en enkelt af de fantasifulde forestillinger.

OPEC indskrænkede olieproduktionen og brugte dermed atter olievåbnet i 2003 og i 2007, efter euro var blevet delvis petro-euro i 2001, som under de første vilde råolieprisstigninger i oktober 1973 og igen i 1979:

Fra http://danmark.wordpress.com/2006/06/05/usa-arabien-eu-i-dilemma/

“…I oktober 1973 hævede OPEC den fælles oliepris med 400%, samtidig med der indførtes embargo på afskibning af olie til ethvert land, der havde støttet Israel i “Yom Kippur Krigen” mod Egypten, og OPEC reducerede samtidig olieproduktionen med 25%. Forinden var USA i maj 1973 nået til en uformel aftale med Saudi Arabien om, at landet ville kunne investere i USA, som modydelse til USA’s assistance med at udvikle Saudi Arabiens hjemlige økonomi. Bortset fra de voldsomme olieprisstigninger – der var én mere i 1979 med 175% – var der ikke noget katastrofalt i, at olielandene samlet forlangte mere for deres olie, da reserverne var begrænsede…
Det var afgifterne på olien, benzinen og gassen, der satte priserne, og provenuet fra afgiftene steg hver gang med og fyldte de offentlige kasser, men alligevel gik produktionen tilbage. Ledigheden og steg og steg sammen med inflationen. I slutningerne 1970erne havde vi renter på over 20%.

Vestens selvforskyldte træge økonomiske udvikling under den internationale konkurrence fristede regeringer til at udvide betalingsmiddelmængderne yderligere via bl.a. lempede vilkår for afvikling af lån i ejendomme og boliger med op til 50 pct. Aktierne havde holdt for, og et sted skulle man finde, hvor den varme luft fra netop oppumpede aktiekurser kunne sendes hen…”

‘Danmark er ikke bedst rustet’. Tværtimod (også UBS i Schweiz, der tabte 71 mia. kr. i 2007, bekræfter dette). Danmark har virkelig udnyttet sin kobling af dkk til euro, således at euro skal holde dkk oppe i et sikkerhedsnet – dette kan ikke kaldes at være rustet! Bolig- og ejendomprisspekulationen fik lov at køre netop i højeste gear med prisstigninger samlet på omkring 3/4 billion kroner herhjemme for kortsigts-forbrugsbeskæftigelse under 'Hjort- og Bendtsen-regimentet', efter den samme type spekulation faktisk havde kørt, men var blevet stoppet igen rundtom i EU. Danske boligejeres gæld til realkreditten og bankerne udgjorde i 2009 90 pct. af det samlede danske bruttonationalprodukt.

Maj 2006: http://danmark.wordpress.com/2006/05/25/ejendomspriserne-skal-standses/

I Danmark var ‘de ansvarlige’ i 2007 parate til at gå tre gange så langt! (100-årslån i stedet for 30-årslån) :

Retttidig advarsel: http://danmark.wordpress.com/2007/03/21/bolig-ejendoms-lejeboligmarket-smadres-nu/

[At der måtte en regeringsrokade til skulle være forholdsvis nemt at forstå herefter]

Det gik allerede så vidt eller vildt til på et tidspunkt, at danske boligejere for belånte ejendomsprisstigninger herhjemme købte ejerlejligheder i Barcelona og Berlin…. medens hele cirkusnummeret reelt dækkedes ind via euroen. Det kan et barn forstå ikke er holdbart i længden.

Vurdering, et par skudsmål og et bud på nærmeste fremtid:

Altså, det var hverken USA eller olien, der skabte den seneste finanskrise. Bankerne gjorde, som de plejede, men nu med alt for stort spillerum. Det var Europas og Danmarks manglende totalomstilling af uddannelser, kompetencer og erhverv til den internationale konkurrence, som tog fart fra begyndelsen af 1980erne, der ignoredes. Man forsøgte at skyde sig igennem med protektionisme og planøkonomi via EU, fælles EU-tvangsvaluta og pengeudpumpning for alene forbrugsbeskæftigelse på den nationale front, samtidig med man gravede afgrunden dybere via velfærdsforbrugende og børnerig immigration fra Mellemøsten, Syd- og Sydvestasien og Afrika som middel mod aldringen, der fulgte pr. automatik af velfærdssystemets/trækdyrssamfundets manglende fertilitet. At det var kilderne til indtjening det primært drejede sig om for at sikre det nødvendigste forbrug glemtes af de virkelighedsforskansede christiansborgere. Og erhvervslivet og det lange sigt (ja, overblikket) er ukendt stof for marionet-repræsentanterne i det repræsentative demokrati. Spørgsmål herom skal have flertal over midten i årevis, så de korte politiske statements har tid til at blive omgjort til letfordøjelige floskler. Næste valgdag er ellers eneafgørende for levebrødspolitikerne.
*Det skattefinansierede og underskudsbaserede velfærdssystem (socialdemokratisk ide fra 1930erne) for 'de nye herremænd' var der flertal for over midten fra 1968.

*Masseindvandringen var der flertal for over midten fra 1982.

Disse to projekter skal der gøres op med for at klare den nødvendige omstilling til den internationale konkurrence.

Det vil ikke ske i tide er vor vurdering. Så nedtællingen er igang.

--------------------------------------------------------------------------------

Vi er ikke som pressen nødt til at fjerne vore indlæg og linkene til samme, når det viser sig indholdet ikke står mål med virkeligheden, når det simpelthen bliver for pinligt, eller når vi ved en fejl har berettet noget, som ikke skulle frem i lyset. Vi er den opfattelse, at sandheden skal frem, så demokratisk indstillede borgere har en chance. Ingen er ufejlbarlige, og vi indrømmer og retter gerne i modsætning til, hvad som er kotumen blandt politikere og pressens folk.

Sonia

PS: Det er blevet meget almindeligt at afgående ministre og vragede til tillidsposter omkring Christiansborg vræler, når det sker. Du kan være helt og aldeles sikker på, at tårerne ikke skyldes at de ikke nåede, hvad de ville for vælgerne.

Ny-Merkantilisme
"if your heart is filled use your brain"

lørdag, januar 22, 2011

FOLKETALLET VOKSER PAA OVERMAADE NYSTISK VIS

Følgende forespørgsel er formentlig sat igang af pressens løgne:


Kære
Har du nogle pålidelige tal for de fremmedes børnetal i Danmark? Specielt muhammedanere o.lign.
Man hævder for tiden, at muhammedanernes fødselstal er faldet betydeligt.

-------------------------------------------

For at spare et par forespørgsler om samme emne, så tillad mig at forebygge lidt med dette indlæg, hvori der skulle være rigeligt at gå til pressen med:

Der er ingen tal for den officielle og den korrigerede officielle tilstrømningen i 2011 før efter den 12-15. februar. De bliver i øvrigt de sidste antal jeg kommenterer. Derefter får løgnene frit spil, for så går det hurtigere. Ny taktik herfra.

JEG UNDERSTREGER AT DE OFFICIELT ANVENDTE BEGREBER ‘INDVANDRERE’ OG ‘EFTERKOMMERE’ ER UVIDENSKABELIGE OG ALDELES MISVISENDE OG HAR NATURLIGVIS VÆRET DET I DE NÆSTEN 20 ÅR DE HAR VÆRET BRUGT.

Jeg kan oplyse dig, hvorledes det ser ud officielt:

Antallet af udenlandske statsborgere med bopæl og personnummer i Danmark offentliggøres af Danmarks Statistik (DS). Antallet af tildelte danske statsborgerskaber ved lov siden 1979 offentliggøres også af Danmarks Statistik på Internettet.

Pr. 1. januar 2010 var her således 329.940 udenlandske statsborgere. Pr. 1. januar 2010 var her i alt 208.828 (inklusive børn før naturalisationen), der havde fået tildelt dansk statsborgerskab siden 1979. Summen af disse to antal er 538.768.

Søges i Danmarks Statistiks Statistikbanken (SB) efter antal individer med udenlandsk oprindelse og bopæl samt personnummer i Danmark, findes antallet hos DS pr. 1. januar 2010: 542.738.

Forskellen er 3.970.

“Ja, et ganske betydeligt fald i fødselstallet”

-----------------------------------

Udenlandske statsborgere og børn af disse født i udlandet er medregnet i de 538.768. Børn af naturaliserede regnes for danske statsborgere ligesom børnebørn af naturaliserede.

Ergo er her 3.970 børn født i DK af alle udenlandske statsborgere til alle tider.

- at jeg ser mange flere i en enkelt bydel af Århus ‘kan kun skyldes min farveblindhed med overhængende hang til racisme’. At det overhovedet interesserer nogen så sent i forløbet er mig ikke en kilde til evig forundring.


Forslag : 1. Børn født af folk med udenlandsk oprindelse i Danmark kaldes danske statsborgere af den nuværende regering og myndighederne. 2. Pressen kalder alt som har overskredet vore grænser for dansk og selvfølgelig det samme med børnene af indtrængerne.

Det er hvor vi er.

-----------------------------------

Hvis du vil vide noget, kan du gå til: http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf

Analysemetoderne er beskrevet i detaljer på engelsk her: http://www.lilliput-information.com/index-population-account-corrections.pdf

Disse filer har jeg udarbejdet i forbindelse med international forsknings- og udviklingsopgave, der ikke kunne gennemføres videnskabeligt pålideligt med den officielle danske befolkningsstatistik. Disse filer bliver ikke omskrevet til noget cirka-rigtigt til Per og Poul, Ole samt Ane i kæret med min medvirken, og ingen omskrivninger heraf kan bære mit navn.

Jeg så godt du skrev fremmede. Dette begreb skifter som vinden og som EU, FN og opgørelses-narerne herhjemme bevidst finder det for godt, så sammenligninger naturligvis bliver umulige fra år til år og oprindelseslandene mere og mere inddrages under noget, der kan benævnes vestligt eller udviklet. Jeg har i ovenstående link medtaget samtlige 235 repræsenterede nationer for sig og 93 år (1979-2072) med opdelinger på kryds og tværs.
Sådan er det.

Jeg beviser i ovenstående analyse bl.a., at såfremt børnetallene er som pressen har skrevet og angiveligt DS skulle have berettet for integrationsministeriet,.... så er der altså et problem.....et stort et (hvor pressen måske hellere af hensyn til oplagstallet skulle spørge : hvordan?) : Så kommer børnene end ikke med storken, men eventuelt fra planeten Pandora (jf. filmen AVARTAR)


Hilsen


PS: Cirka 18.710 gange har jeg understreget at muhammedanere ikke registreres endsige tælles i noget vestligt land – end ikke af af Lars Hedegaard. Man kan gisne, men det er mest for ukyndige/sproglige ordmagere. ‘O.lign.’: der står jeg fuldstændig af og er mundlam. Hvad mon det eventuelt kunne være ????


"if your heart is filled use your brain"

lørdag, december 11, 2010

OM SØREN KRARUP LYVER ELLER HAN TALER USANDT VED HAN BEDST SELV

Uddrag af :
http://jp.dk/opinion/kronik/article2273129.ece
"...I Danmark skal danskerne bestemme, og i Danmark skal danskerne i hvert fald bestemme, hvad det er at være dansk, og hvem der er dansker. Derfor var jeg længe før 2001 optaget af indfødsrettens skæbne i dansk lovgivning, og jeg havde i 1990'erne med dyb bekymring set, hvorledes dansk indfødsret blev kastet i grams til titusinder af fremmede, som åbenbart for alle var uden ringeste samhørighed med dansk identitet..."

Det gjorde ingen forskel med en anden regering. Tværtimod og 8. februar 2003 kørte Søren Krarup samme trafik i Berlingske Tidende:

http://danmark.wordpress.com/2007/02/25/772/

23. december 2009 kunne vi skrive, fordi vi kan tælle og downloade fra Danmarks Statistiks Statistikbanken:

Af samtlige 192.871 naturalisationer har den

siddende regering 2001-

2006 tildelt i alt mere 35 pct. af samtlige i hele

perioden 1979-2006.

1. januar 2010 var de 192.871 blevet til 208.828 naturalisationer i hele perioden 1. januar 1979 til 1. januar 2010. Dvs 35,5% af samtlige når vi ajourfører optil 1. januar 2010.

Min dokumentation er i orden. Det er Søren Krarups ikke: http://danmark.wordpress.com/2009/11/19/hvem-kan-vi-stole-paa-danmark-et-foregangsland-er-han-blevet-gal/

Det er sørgeligt at måtte sige det, men de to præster gjorde heller ingen forskel. Naturalisationerne voksede så meget under den borgerlige og liberale regering, at dens opfindsomme bagmænd mente at de kunne bruge naturalisationernes antal som kamouflage for den styrkede tilstrømning af indvandrere: http://www.lilliput-information.com/economics/vild.html

Kamouflagen mere end dækkede i 2002 og 2004, hvorimod der manglede 443 naturalisationer i 2005.
Det er sandheden!
J. E. Vig , den 10. december 2010

"if your heart is filled use your brain"

Etiketter: , , ,

lørdag, juni 12, 2010

FREMTIDENS VELFÆRD OG GLOBALISERING - IKKE FOR DANSKERNE

Fremtidens velfærd og globalisering - ikke for danskerne

1. december 2005 : http://borsen.dk/nyhed/81323/

- om vi har bragt oplysningen tidligere; i 2006 og 2007, men ingen var motiverede

"Velfærdskommissionen påpeger, at indvandring ikke vil løse (velfærdens finansierings-)problem, snarere tværtimod. Mens en nyfødt dansker i gennemsnit vil koste samfundet 750.000 kr. fra vugge til grav, vil omkostningen på en indvandrer på grund af generelt lavere erhvervsdeltagelse være 2,5 mio. kr., vurderer Velfærdskommissionen..."

[ikke-vestlige indvandrere koster samfundet 2,6 mill. kr. i gennemsnit fra vugge til grav, skriver Velfærdskommisionen på side 26 i rapporten Fremtidens Velfærd og Globaliseringen, marts 2005]


"Det er således knap tre fjerdedele af det samlede langsigtede finansieringsproblem, der skal tilskrives den fremtidige indvandring fra mindre udviklede lande," skriver Velfærdskommissionen..."

Ikke-vestlige konsumerer mellem 200-300 mia. kr. af det offentlige velfærdsbudget på i alt knap 752 mia. kr. i budgettet for 2010.

---------------------------

Information om Danmark:

Er det på denne baggrund, at ledige danskere og danske pensionisterne skal stå for skud?

2,6 mill./750.000 = 3,47 gange, og det kan der komme så meget ud af, hvis man vil. Men det skal hemmeligholdes.

Medierne skyndte sig derfor at få berettet noget, der uden mindste tvivl var tænkt at skulle gøre det ud for en afvisning af vore informationer - uden mindste modargumentation, naturligvis. Jyllands-Posten oplyser, at omkostningen ved indvandrernes markant mindre tilstedeværelse på arbejdsmarkedet i dag svarer til 24 milliarder kroner om året lige netop den 30. marts 2010, og dette blev samme dag genbrugt af Børsen og Avisen.dk med næsten samme budskab. TV2 fik derimod den fordrejede information om de 24 mia. kr. allerede den 29. marts 2010: http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article/29563662/. Den 31. marts 2010 det samme budskab på engelsk til the Copenhagen post: http://www.cphpost.dk/news/national/88-national/48648-economist-immigrants-can-benefit-labour-market.html .

Jyllands-Posten "har også været rigtig dygtig" uden nogen research i 2008: nyfødte danskere giver underskud (men ikke nær så meget som de ikke-vestlige, kan vi tilføje, hvilket forelå tydeligt oplyst allerede i marts 2005). Og Politiken var her helt aktuel ved særegen henvisning til professor E. Wadensjö, Stockholm og vel at mærke, det er vigtigt at berette noget ganske andet fra helt skæve vinkler om netop samme emne, som det vi fik sandheden ud om til en mindre kreds. Sådan kører proganda-teknikken.

Nu var det i Politiken en forfatter, integrationskonsulent, foredragsholder og pennefører Hans Lassen. Integrationskonsulent Hans Lassen kan sagtens få 52.000 (ikke 77.000 som nedenfor) ikke-vestlige indvandrere i arbejde i Danmarks kommuner, hævder han i Politiken 3. juni 2010. Den 25. april 2010 fulgte Jyllands-Posten i øvrigt op med en ret uskyldigt meget spørgende kronik af Lone Nørgaard om emnet udlændingeudgifter indpakket som den bløde mellemvare.

Men hun får naturligvis intet svar, selvom det præcise svar netop forelægger og har været Jyllands-Posten og den samlede danske presse i hænde siden begyndelsen af april.

Nu det med E. Wadensjö, d.v.s. citat af Hans Lassen i kategorien form uden indhold:"...Om denne konklusion holder, ved vi faktisk ikke af den simple grund, at Wadensjös regnestykke fra dengang ikke er blevet vedligeholdt og opdateret. I hvert fald ikke på en måde, hvor offentligheden har kunnet stifte kendskab til det."

Mon han, i tillæg forfatter og foredragsholder Hans Lassen, selv vil ansætte 52.000 ikke-vestlige - kommunerne kan ikke uden at gøre ondt værre på finansieringssiden - ligesom Tøger Seidenfaden, der os bekendt kun vil have afviste irakere, hvis ikke det blev ulovligt ved lovindgreb i marts 2010. I et andet indlæg skriver Hans Lassen i Politiken også den 3. juni 2010: "Indvandrere bidrager positivt til økonomien. Uden indvandrerne havde vi manglet 65.000 i arbejdsstyrken." Vi kan tilføje: "Uden indvandrerne havde vi selvfølgelig også haft langt mere end 725.000 i Danmark i de arbejdsdygtige aldre, som er blevet nulstillet."

Om vi husker professor Eskil Wadensjö?

Nu må vi så til den famøse udregning fra Nykredits Jakob Legård Jakobsen i samarbejde med Danmarks Statistik, der har leveret mindst ét af følgende tal:

"Regnestykket er virkelig fantastisk": 77.000 individer i arbejde frem for ledighed giver en produktionsværdi på : kr.310.000*77.000 = 23,9 mia. kr.

"Man kan givet ikke påregne, at de offentlige udgifter i dette tænkte eksempel samtidig ville falde", eller kan det måske alligevel tænkes?

Konklusion: De skal måske på samme tid oppebære arbejdsløn og arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp eller pension for at frembringe et produktionsresultat på 310.000 kr. pr. år. En sparet udgift har vi lært er lige så godt som en øget indtægt. Jeg mangler således noget i udregningen. Derudover er der vist et par konti mere, der i dag trækkes en del på. Kunne man måske forestille sig, at nogle af udgifterne på disse ikke medtagede konti ville blive sparet, såfremt tankeksperimentet havde været en realitet? Vi har alle kontiene her nederst.

De 77.000 er vi også lidt kede af, i øvrigt ligesom vi heller ikke huer de alternative 52.000 ovenfor hos forfatteren og foredragsholderen Hans Lassen. Børn af efterkommere er der næsten flest af i de arbejdsdygtige aldre blandt de ikke-vestlige, men de kaldes danskere og medregnes ikke her. Så 77.000 skal sådan ganges med godt to, hvis oprindelsen tæller, og brevet fra Folketingets Indfødsretsudvalg, vel at mærke, ikke har ført til et identitetsskifte hos modtageren af brevet.

Det er også hemmeligt, hvorledes det ser ud med denne problemstilling : Se vort nyhedsbrev, der finder afsløringer herom i Danmarks Statistiks varedeklaration.

Men den slags, som vi beretter, kan og må man ikke fortælle danskerne. Netop derfor er de om sig og forsøger at blokere for sandheden. Du kender måske situationen ved et foredrag, hvor trængslen af spørgende klakører kan minde lidt om situationen her. De skal simpelthen forhindre dig i at stille det helt afgørende spørgsmål til foredragsholderen. Klakørerne tager tiden ved at spørge på skrømt om ligegyldigheder for netop at beskytte foredragsholderen imod, at dit afgørende spørgsmål kan rejses. Her er det så ikke et spørgsmål, men et svar. Alt sker naturligvis på kold beregning, men det ser tilforladeligt ud.

Det offentlige og den offentligt nedsatte Velfærdskommission har ganske uforvarende bragt baggrundsoplysningerne. Resten er forholdsregning, når vi kender det offentlige budget, meddelt af det ligeledes offentlige Danmarks Statistik. Der er ikke noget at debattere.


"if your heart is filled use your brain"

Etiketter: , , , , , , , ,

torsdag, juni 03, 2010

VELFÆRDEN BLIVER PAAVIRKET

HVEM SKAL NU BETALE, INGEN HAR RÅD TIL MERE?

Det er simpelthen fnidder og chikane regeringen har fat i med sin spareplan. OECD har allerede skudt planen i sænk som ganske og aldeles utilstrækkelig. Hvis vi vil forstå, hvori det mest udanske består, skal vi afgjort heller ikke lytte til "Jeanne D'arc", der kun kender en ideologisk vej: flere offentlige ansættelser på det 1. det 2. eller det 3. arbejdsmarked ("frivillige") og mere skat. Fra den side afvises simpelthen, at der kan findes en bunden opgave. Det svarer til at man kan gå i banken, bruge ideologiske argumenter og dermed overtale sin bankrådgiver til at annullere ens gæld.

Man skal først og fremmest forstå problemernes størrelsesorden. Bare for at holde det værste fra døren, skal der spares mindst 100 mia. kr. det første år og absolut uden skatteforhøjelser, da skatterne i forvejen er alt for høje og tvinger virksomheder væk eller i knæ ved kapitaldræningen, og der skal spares mindst 175 mia. kr. 2. år, stadig uden skatteforhøjelser, for deflationen har været i gang de sidste to år i Danmark.

Og hvordan gøres det?


Det er tragikomisk at se, hvor let og gelinde det gik sidste og forrige år, da tonen var anlagt af samme uvidenhed til fortsat velfærdsvækst og automatisk vækst i samme:

Bruttonationalproduktet gik næsten ned til 2006-niveauet

i 2009, et fald på 68,4 mia. kr., men ikke desto mindre

forøgede de ledende de offentlige udgifter med samme

68,4 mia. kr.

For 2010 øgedes de offentlige udgifter igen på budgettet

med knap 43 mia. kr. i løbende priser

Skulle de offentlige udgifter blot følge bruttonationalproduktet, underskuddet skal, har EU meddelt, skal de offentlige udgifter for 2010 forudsat nulvækst eller mindre tilbagegang mindst ned fra de 2010-budgetterede 1.012.881.000.000 kr. til højest 836.225.000.000 kr. (niveauet i 2006), d.v.s. et fald på 177 mia. kr.

Velfærd og indvandring fører til kollaps om 2-4 år


J. E. Vig
"if your heart is filled use your brain"

tirsdag, april 20, 2010

IKKE-VESTLIGE FREMMEDE KOSTER MERE END 200 MIA UD AF DET SAMLEDE DANSKE VELFÆRDSBUDGET PÅ KNAP 752 MIA KR.
Ved at klikke på tabellen kan du få det uddybet i lyset af det danske velfærdssystem


"if your heart is filled use your brain"

mandag, april 12, 2010

Lav folder og få informationerne om fremmedudgifterne ud


  • Du klikker på dette link og får den ene side af folderen: http://www.lilliput-information.com/foldrpris1.htm
  • den tager ud på printeren - husk at indstille printeren på 'landskab' - altså liggende A4
  • Derefter klikker du på dette link og får den anden siden: http://www.lilliput-information.com/folderpris2.htm
  • så printer du den anden side ud.
  • Dernæst kopierer du nogle eksemplarer på en fotokopieringsmaskine med 1. side på den ene side af papiret
  • og sluttelig kopierer du anden side på bagsiden af den første kopi.
Og skulle du have uoverstigelige problemer med printerindstillingen, så rekvirerer du folderen i Microsoft Word på informationomdanmark@yahoo.com Om du farvekopierer eller blot kopierer sort/hvid er ikke afgørende.

Folderen bliver foldet i tre dele. Og så skal den

uddeles. Nu har jeg lavet alt det andet, så er det

danskerens tur at få de livsvigtige informationerne

ud.

[....og skulle det imod al forventning vise sig at næsten ingen foldere fremstilles og deles ud, så har jeg igen ret i det jeg skrev med rødt på forsiden af folderen]
Uddybning:
J. E. Vig 8. april 2010

"if your heart is filled use your brain"

søndag, april 04, 2010

Velfærdssystemet bryder sammen om 2-4 år


Velfærd og indvandring fører hurtigt til kollaps


- vi lever i et besynderligt land, der slumrende træder vande til døden i en internationaliseret verden:
I maj 2005 viste en rapport fra Velfærdkommissionen, der havde én af velfærdssystemets egne kreatører som formand, at vores helt unikke danske velfærdssystem simpelthen gav underskud over livsforløbet.
Og den fra systemets begyndelse forventede udligning af under- og overskud rullende over generationerne var så absolut ikke indtruffet.
At systemet, som det var indrettet, ville virke netop, som det også virkede, havde ikke været udpræget vanskeligt at forudsige lige fra dets begyndelse. Med færre danske børnefødsler blandt uddannelses- og arbejdstravle unge, voksne danskere, og efter en march i stedet var sat igang ind i offentlighedssektorer af forældrene in spe udeblev børnefødsler naturligvis. Der var andre medvirkende årsager, der trak i den samme retning.
Ingen menig dansker havde ytret ønske om et såkaldt velfærdssystem. Det skal lige understreges.
Aldringen af befolkningen tog så sin begyndelse af samme grund, og børnefødsler kunne vi bare hente i udlandet, især i de ikke-vestlige lande, for alt var lige godt og lige fedt og alt kunne formes her i landet, fortalte ideologien. Der var bare det, at indvandringen og børnefødslerne førte til endnu større velfærdsforbrug pr. individ og stadigt højere velfærdsandel til ikke-vestlige. Og det blev endda værre efter første generation af indvandrere.
Regningen med udligning over generationerne blev mere og mere umulig at få til at gå op, som tiden gik. Og desuden skal vi lige huske at finansieringen af systemet fra begyndelsen var kollektiv over skatterne, hvorimod forbruget altså var mestendels privat disponeret – et ta’selvbord som f.eks. uddannelserne. Selv FN meldte da Perspektivplan U-90 som en del heraf præsenteredes før 1968: I må have råd til det.

Velfærdskommissionens selverkendelse:
For året 2004 var det så galt fat, at en dansker i gennemsnit forbrugte for kr. 750.000 mere velfærd gennem livet end samme gennemsnitsdansker indbetalte til systemet via skattebetalinger. Det blev så til underskud og statsgæld. Det var en hel del værre med indvandrerne og deres efterkommere. For alle indvandrere blev det gennemsnitlige underskud på velfærdsregningen kr. 2,5 mill. og for de ikke-vestlige blev underskuddet udregnet som velfærdsforbruget fratrukket skattebetalingen kr. 2,6 mill. over livsforløbet. En uhyre lav arbejdsmarkedstilknytning førte dem simpelthen til velfærdskasserne.

Hvor mange er her (?):
For 2009 kan det aflæses af den officielle statistik, at antallet af såkaldt fastboende i Danmark med cpr.nummer og fast bopæl, er steget med 23.287 til 5.534.738 ved udgangen af året.
Så vidt så godt. Indvandringen (minus udvandringen minus de døde) var i alt 16.289, når vi tæller korrekt og ikke ukorrekt, som det officielt er blevet kutyme her til lands. Denne kutyme tog sin begyndelse i 1991, hvor der officielt indførtes nogle ganske ubrugelige tællekategorier, der fra da af har forplumret optællingen af befolkningen. Vi protesterede dengang, men protesterne ignoreredes.
Men det bliver værre endnu. Nu kunne man prøve at trække (indvandringen) 16.289 fra (befolkningstilvæksten) 23.287. Det giver 6.998, og det skulle så vise nettotilvæksten som følge af fødsler (minus de døde). Men det kan ikke stemme for de officielle fødsler blandt udenlandske statsborgere er 3.237 i 2009, og de skal endda opspores som udenlandske nulårige. Danskernes fødsler kan vi se bort fra i denne sammenhæng for de føder ikke nok til at reproducere de døde danskere.
Det allermest sindssyge består i at vor officielle optællings-institution så udmærket erkender, at der er et problem her (selvfølgelig ikke på frontpage som tilfældet var med børnefødslernes pussige fordeling over ugens dage) med at en mængde børn født af både vestlige indvandrere og ikke-vestlige figurerer som danske statsborgere og derfor optælles fejlagtigt som danskere statsborgere. Men vi må ikke få oplyst hvor mange. Dette er uddybet og dokumenteret i vort nyhedsbrev primo 2010: http://danmark.wordpress.com/2010/02/25/information-om-danmarks-nyhedsbrev-udenlandsk-herkomst-blev-dansk-herkomst-i-1991/
Én af effekterne af et forrykt optællingssystem er, at vi ikke får oplyst pålidelige antal for vestlige og ikke-vestlige med fast ophold her i landet.
Vi har taget konsekvensen heraf med en alternative opgørelse:
I maj og juni 2009 foretog vi en pålidelig opgørelse af:  1. Antallet af udenlandske statsborgere fordelt på 231 nationaliteter (denne mulighed findes endnu på grundlag af de officielle, tilgængelig data) i perioden 1979-2009


  2. Antallet af tildelte danske statsborgerskaber siden 1979


  3. Endelig har vi hentet det gennemsnitlige børneantal pr. kvinde i de respektive oprindelsesnationer
På dette grundlag kunne vi ved at gøre brug af den fælles dødsrate i Danmark (antal døde pr. år pr. 1000 indbyggere) regne os frem til, hvorledes befolkningssituationen så ud ultimo 2009 og vil se ud fremover, når vi i tillæg kender nettoindvandringen år for år fordelt på de repræsenterede nationaliteter.
Selvom der endog er meget stærke politisk korrekte interesser knyttet til at hævde, at der er sket og fortsat sker en tilpasning af indvandrernes børneantal til danske forhold, er der dog intet der underbygger dette; det forholder sig præcis modsat. At kalde de naturaliseredes eller efterkommernes børn for danskere eller kalde de fødte i Danmark for danskere falder vi ikke for.
Efter denne seneste privatiserede optællingsanalyse er her ultimo 2009:
700.000 vestlige og ikke-vestlige, hvoraf 554.000 er ikke-vestlige med fast bopæl og cpr.nummer i Danmark. Henholdsvis 12,65% og 10,01%.

Når vi i foregående indlæg fra 31. marts 2010 regnede med 600.000 ikke-vestlige byggede vi på en mere simpel analyse fra 2008. Vi har selvsagt ikke ansvaret for at tingene flyder. Der fandtes ikke andre brugbare alternativer som landet ligger. Det er ikke forskellen på godt 217 mia. kr og godt 209 mia. kr., der er skelsættende.

Vestliges og ikke-vestliges samlede overtyngde på velfærdsposterne i forhold gennemsnitsdanskeren: 2,5 mill./0,75 mill. = 3,33, forudsat Velfærdskommisionens analyser på den hemmelige information for 2004 fortsat har gyldighed. Ikke-vestliges overtyngde på velfærdsposterne i forhold til gennemsnitsdanskeren: 2,6/0,75 = 3,47

Beregning af alle indvandreres henholdsvis ikke-vestliges velfærdsforbrugsandel:
x/(1-x) *0,8735/0,1265 = 3,33, det giver x = 32,5% af 751,892 mia. = kr.244,4 mia.
y/(1-y) * 0,8999/0,1001 =3,47, det giver y = 27,9% af 751,892 mia. = kr.209,4 mia.

På 2010-finansloven udgør velfærdsposter i alt kr. 751,892 mia., steget fra kr. 592,287 mia. siden 2005. Beløbet er summen af de fremhævede poster for de respektive år i den anførte tabel her. Det samlede velfærdsforbrug er steget 27 % på 5 år. De sociale ydelser med 28,5% og sundhedsvæsensforbruget med 35,6% på 5 år.
Erfaringerne taler deres tydelige sprog:

En opgørelse fra Århus viste, at udgifterne til kontanthjælp var blevet fordoblet på fem år og i 1995 udgjorde 19% af den samlede kontanthjælpsudbetaling udbetalingerne til flygtninge (Kilde: Ugebrevet Mandag Morgen nr. 4/1993).

SOCIALMINISTEREN SLÅR ALARM: Jyllandsposten 10. september 1999: Hver tredje på bistand er indvandrer. I 2002 var mere hver tredje (35-38 pct.) på kontanthjælp fremmed. 2003: 40 pct. af modtagerne indvandrere.

“Den aktive arbejdsmarkedspolitik m.v. hjalp ikke”:

I Århus modtog knap 1/3 af alle ikke-vestlige 40-64 årige kvinder førtids- eller socialpension i 2008 – svarende til 32,1 procent . På landsplan er antallet førtidspensionister blandt indvandrerne blevet knap tredoblet på 10 år i følge Berlingske Tidende. Integrationsudgifter: 16. oktober 2009: I Gellerup Planen er 80 pct. af indbyggerne på overførselsindkomst. 21. februar 2009: Antallet af indvandrere på førtids- eller socialpension i Århus er steget med 99,7 % på fem år. 53 pct. af de nyankomne var analfabeter i Sverige kunne vi læse 28. januar 2009. 90 pct. af de tvangsfjernede i København var fremmede, læste vi den 27 marts 2008. 24. marts 2009: http://www.berlingske.dk/article/20090227/danmark/902270355/“Alternativet til fængsel til de 15-17-årige lovovertrædere har ikke den store effekt, når det drejer sig om at holde dem væk fra kriminalitet…” Behandling af unge kriminelle virker ikke: http://www.berlingske.dk/article/20090324/danmark/90324027/

“80 procent af de ungdomskriminelle, der udstår en to-årig behandlingsdom, bryder loven igen. Det viser ny rapport fra Justitsministeriet…” Forventningerne var igen ligesom ressourceindsatsen enorme – det er ingen molbohistorie, der er fuld dokumentation for den, der tager sig til hovedet: Effekten udeblev


En tilsvarende udvikling for den samlede velfærd kan højest fortsætte 2-4 år. Samtidig lukker eller flytter finansieringskilderne, der er samhandelsvirksomhederne, med største hast nogensinde i 2010, og omstillingen til den internationale konkurrence i f.eks. uddannelsesektoren ligger fortsat brak.
J. E. Vig, cand oecon.
3. april 2010


"if your heart is filled use your brain"

Etiketter: , , ,